browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Óvodavezetői pályázati kiírás

Terény Község Önkormányzata

“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Terényi Kistenyér Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, nevelési-okatatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvónői végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– Szakmai – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,
– Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajzát
– büntetetlen előéletét és foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álló igazolást – 3 hónapnál nem régebbi – hatósági bizonyítványt
– az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatát
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást
– nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről, hogy azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsina Erika aljegyző nyújt, a 06302782502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2696 Terény, Arany J. út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/3/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .
– Személyesen: Terény Község Önkormányzata, Nógrád megye, 2696 Terény, Arany J. út 46. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.tereny.hu
– Az Önkormányzat hirdetőtáblája

Közzétéve: 2014.07.28.

Print Friendly, PDF & Email