Közmeghallgatás – Terény Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Terény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
16 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Brozsó Andrásné polgármester
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Brozsó Andrásné sk.
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás -Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
15 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Oczot Pálné SzNÖ elnök
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Oczot Pálné sk.
SzNÖ elnöke

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Szüreti mulatság

 

 

Szüreti mulatság

Terényben

2016. szeptember 24-én

(szombaton)

Felvonulás: 14.30 órától

Pénteken du. 4-kor, aki él és mozog díszíteni induljon, hogy a Kultúr szüreti díszbe boruljon!

Gyülekezés: 14.00 órától (du. 2 órától) Művelődési Háznál (ide várjuk a süteményt a lányoktól-asszonyoktól, üdítőt a fiúktól)

 • Felvonulás kezdete, vége: szeptember 24. (szombat) 14.30 – 16.00 óráig
 • Útvonala: Terény, Arany János út – Kossuth út – Bercsényi út – Szabadság út Jó idő esetén: – József A. u. – Szent-Györgyi A. út – Arany János út (Művelődési Háztól a fent felsorolt útvonalon – a Művelődési Házig)
 • Mulatság, bál: 16.30 – 02.00 óráig Művelődési Házban

                           Zenél: Pálok Attila

 

Az esti bál batyus bál!!

 „Hogyha jöttök lesztek, amit hoztok, esztek.”

Innivalót mindenki biztosítson MAGÁNAK (meg esetleg másnak).

Kocsma nincs, ó mi kincs, de még a falu közepében sincs!!

Szüreti Plakát 2016

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

XXXIII. Nemzetiségi Nap Terény

XXXIII.
Nemzetiségi Nap Terény
Národnostný Deň Terany

2016. június 25. szombat

1976- 2016

40 év
a nemzetiségek szolgálatában
„40 rokov v službách národnostných menšín

 

Program a Szabadtéri Színpadnál (Mikszáth út):

14.00 – 02.00

 • Ökumenikus Istentisztelet és mise / Ekumenická omša a bohoslužba
 • Ünnepi köszöntő /Slávnostné otvorenie Národnostného dňa
 • Jubileumi Gála – hagyományőrző csoportok műsora
 • Díszpolgári cím átadása / Odovzdanie titulu: „Čestný občan obce“
 • Szórakoztató műsor/Zábavný program
 • Szabadtéri bál/ Ples v priestoroch amfiteátra

Kísérőprogram/Sprievodný program:

 • Berényiné Lami Mónika: „A galgamenti parasztság élete” üvegfestés kiállítás
 • Gyermekjátékok, trambulin, arcfestés, vásár

Résztvevő csoportok és fellépők / Zúčastňujúce sa skupiny a ďalší účinkujúci:

Labdarózsa Hagyományőrző Csoport–Apátújfalu / Opatovská Nová Ves
Terany szlovák testvérközség hagyományőrző csoportja
Folklórna skupina Dudváh-Križovany n.D. / Folklór csoport
Hajnalcsillag Hagyományőrző Együttes – Acsa / Jača
Vadgalamb és Vadgerlice Gyermek Néptáncegyüttesek – Szendehely
Német Hagyományőrző Asszonykórus – Szendehely / Sende
Nógrád Táncegyüttes Kamaracsoportja – Salgótarján
Dűvő zenekar – Salgótarján
Kalácska Népdalkör – Terény / Spevácka skupina – Terany
Terényi Kistenyér Óvoda / Teranská materská škola Dlaniček
Cserbóka Gyermek Néptánccsoport / Detská skupina ľudového tanca –
Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola Terényi Tagiskolája/základná škola
Szanda Singers
Hajnalmuzsika Produkció-zenés szórakoztató műsor
Kiss Mihály senior latin versenytáncos bajnok

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A plakát pdf formátumban innen letölthető

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Amennyiben a felvételi körzetben minden hároméves, illetve annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető, akkor az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.

A Terényi Kistenyér Óvoda szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmény.

Beiratkozás ideje: 2016. május 5 – 6. 13. 30 órától 15. 00 óráig

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet az óvoda biztosít a szülők számára.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §) .

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a gyermek TAJ kártyáját,

– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát,

– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon,

– elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,

– a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,

– amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat), kérjük hozza magával ezen dokumentumokat is.

Az óvoda vezetője – legkésőbb 2016. június 5-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő a jelentkezési lapon megadta az elektronikus elérhetőségét, a gyermeke felvételéről, illetve elutasításáról ilyen módon is értesítést kaphat. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) Terény község jegyzőjéhez címezve kell benyújtani.

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

A nevelési év utolsó napja: 2017. augusztus 31.

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS

Tisztelt lakosság!

Az ÉNYMK Nonprofit Kft ingyenes lomtalanítást végez!

időpontja: 2016. május 7. (szombat) reggel 7.00 órától!

A lomtalanításnál lerakható hulladékok:

a) bútorok hulladékai (asztalok, székek, szekrények, matracok);

b) egyéb fából készült használati tárgyak, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a szabványos gyűjtőedényben;

c) szőnyegek, textilek, ruhaneműk;

d) műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék;

e) nagydarabos műanyag játékok;

 

Kifejezetten nem tartoznak a lomtalanítás körébe az alábbi hulladékok:

a) vegyes települési szilárd hulladékok;

b) tehergépjármű, és munkagép gumiabroncsok; és semmilyen gumi

d) háztartási elektronikai hulladékok;

e) háztartási veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, elemek);

f) építési törmelékek, bontásból származó anyagok,

g) szelektíven gyűjthető üveg, műanyag és papír hulladékok.

ÉNYMK Nonprofit Kft.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

TE SZEDD

TeSzedd_logo_2016_final

Téged is zavar, hogy országszerte utcákat, parkokat, erdőket önt el a szemét?
Itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idén immár hatodik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.

Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

A program keretében

2016. április 28-29-én 8:00 – 14:00-ig

Terény Község Önkormányzata

a TEMETŐ területére

hulladékgyűjtési programot szervez.

Kérjük a lakosságot, hogy vegyenek részt szemétgyűjtési akciónkban, tisztítsuk ki együtt temetőnk területét.

A szemétszedés is lehet valódi közösségi élmény!

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Hirdetmény

H I R D E T M É N Y

2016. április 04 – 2016. április 25 – ig

terjedő időszakra a járási főállatorvos Balassagyarmati és Rétsági Járás területén lévő valamennyi település, így
Terény község közigazgatási területére
is a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt,

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat tartalma alatt:

 • tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
 • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve szájkosárral szabad kivinni;
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

A legelő állatokat tilos közös legelőre hajtani, az állandóan legelőn tartott állatok kivételével!

Brozsó Andrásné
Terény Község Önkormányzat polgármestere

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Terény Község Polgármestere

Meghívó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2015. december 09-én (szerdán) 15:00 órára 
összehívom, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Könyvtár és Ifjúsági Fejlesztő Központ
Terény, Arany János út 25.

 1. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 2. A 2016-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 3. Tájékoztató az Önkormányzat társulásairól
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 4. Erdőhaszonbérleti szerződés iránti kérelem
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 6. Programok
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 7. Egyebek

  Zárt ülés
  – Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
  – Személyügyi kérdések

 

Terény, 2015. december 2.

 

Brozsó Andrásné
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk az

Adventi gyertyagyújtásra

vasárnaponként

(2015. nov. 29., dec. 06., 15., 22.)
17:00 órától

a Tájháznál felállított Betlehemhez

ADVENT: VÁRAKOZÁS

1

 

Béke, hit, remény és szeretet,
Legyen velünk mindig emberek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Terény Község Önkormányzata

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment