browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Képviselőtestület létszámának meghatározása

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Helyi Választási Iroda Vezetője

2694 Magyarnándor, Fő út 88.

Tel.: 35 572-000, 35 372-317  Fax: 35 572-001

160/ 5/2014 HVI

Tárgy:    Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évben megválasztható tagjai számának meghatározása

 Határozat

 A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306§ (2) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán Terény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a közzétételétől számított három napon belül a Nógrád megyei 02.számu országgyűlési egyéni választókerületben működő Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottsághoz (továbbiakban: választási bizottság) címzett (2660. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) kifogást lehet benyújtani. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be, úgy, hogy az legkésőbb 2014.február 17-én 16.00 óráig a választási bizottsághoz megérkezzen.

A kifogást írásban- személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

– a jogszabálysértés megjelölését,

– a jogszabálysértés bizonyítékait,

– a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

– a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, jelölő szervezet vagy más szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba – vételi számát

– a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a és a Ve. 306. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során a helyi választási iroda vezetője a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselőtestülete megválasztható tagjainak számát.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, melyben a képviselők száma a
4. § b) pont alapján 1000 lakosig 4 fő.

A polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő központi szerv kimutatása szerint Terény község 2014. január 1-jei lakosságszáma
402 fő. Ennek megfelelően Terény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát 4 főben határoztam meg.

A határozat Terény Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján – 2014. február 14-én- közzétételre kerül.

A határozat az Övjt.3.§ 4. § b) pontján, a Ve. 306.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 208.§, 209.§ (1) bekezdésén és a 210.§ (2) bekezdésén alapul.

Terény 2014. február 14.

Dr. Czuczi Jánosné – jegyző

HVI vezet

Print Friendly, PDF & Email