browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kerti hulladék égetése

H I R D E T M É N Y

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében 2015. március 5-től TILOS a száraz avar és gaz égetése belterületen, ha az önkormányzat másképp nem rendelkezik. Külterületen csak illetékbélyeggel ellátott kérelem benyújtása és jóváhagyás után gyújthatunk ilyen tüzet. A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja. A kérelemhez 3000 forintos illetéket kell megfizetni.

Terény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 10/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot:

A kerti hulladékok égetése egész évben HÉTFŐI napokon engedélyezett.

Az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szélben, valamint a megállapított időszak kivételével TILOS.
Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot lehet égetni.
Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra legyen.

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl. oltóvíz, homok, stb.). Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a környezetet izgató tevékenység /füst, bűz, pernye/ ne álljon fenn.

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot csak száraz állapotban lehet égetni.
A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
A kommunális és ipari eredetű hulladékok nyílt téri égetése szigorúan TILOS!
Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
Közterületen –a közterület kezelő általi kivételtől eltekintve- avar és kerti hulladék égetése TILOS.
Lábon álló növényzet, tarló égetése TILOS.
Védett természeti területen avar égetése szigorúan TILOS, indokolt esetben csak a jegyző külön engedélyével végezhető.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A rendelet betartását a Közös Hivatal tisztviselői ellenőrizhetik, az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtehetik.

Aki az avar és kerti hulladék égetését a rendeletben foglalt szabályok megszegésével végzi, 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérjük a lakosságot a rendeletben foglaltak betartására.

Brozsó Andrásné
polgármester

Print Friendly, PDF & Email