browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.

A Terényi Kistenyér Óvoda szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmény.

Beiratkozás ideje: 2015. május 5 – 6. 13. 30 órától 15. 00 óráig

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvoda vezetője – legkésőbb 2015. június 5-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) Terény község jegyzőjéhez címezve kell benyújtani.

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2015. szeptember 1. (kedd)

A nevelési év utolsó napja: 2016. augusztus 31.

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Szabadosné Kiss Melinda
megbízott óvodavezető

Print Friendly, PDF & Email