browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Amennyiben a felvételi körzetben minden hároméves, illetve annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető, akkor az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.

A Terényi Kistenyér Óvoda szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmény.

Beiratkozás ideje: 2016. május 5 – 6. 13. 30 órától 15. 00 óráig

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet az óvoda biztosít a szülők számára.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §) .

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a gyermek TAJ kártyáját,

– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát,

– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon,

– elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,

– a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,

– amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat), kérjük hozza magával ezen dokumentumokat is.

Az óvoda vezetője – legkésőbb 2016. június 5-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő a jelentkezési lapon megadta az elektronikus elérhetőségét, a gyermeke felvételéről, illetve elutasításáról ilyen módon is értesítést kaphat. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) Terény község jegyzőjéhez címezve kell benyújtani.

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

A nevelési év utolsó napja: 2017. augusztus 31.

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Print Friendly, PDF & Email