browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Óvodavezetői állás – pályázat

Terény Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján
pályázatot hirdet
Terényi Kistenyér Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szlovák óvodapedagógusi szakképzettség ,
  • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– nyilatkozatok: a vagyonnyilakozat- tételi eljárás lefolytatásáról, a véleményezők részére a pályázata tartalmának megismeréséről, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, nyilvános vagy zárt ülés tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2696 Terény, Arany János út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
– Személyesen: Mucsina Erika aljegyző, Nógrád megye, 2696 Terény, Arany J. út 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Nemzeti Köznevelési törvény és a Korm. rendeletben biztosított vélemény-nyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után intézményvezetői megbízásról Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS https://kozigallas.gov.hu/
Az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. február 28.
Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brozsó Andrásné, polgármester nyújt, a 06-35/548-000 -os telefonszámon.

Print Friendly, PDF & Email