Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Terényi Kistenyér Óvoda 2017/2018-as óvodai nevelési évére a beiratkozás a következő módon történik:

Beiratkozás ideje: 2017. május 10 (szerda) – 12. (péntek) 8.00 órától – 16. 00 óráig

Óvodai felvételre jelentkeznie kell annak a gyermeknek, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét (2011. évi CXC. törvény 8.§ (2))

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

♦ a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa),

♦ gyermek TAJ – kártyája,

♦ a gyermek oltási könyve,

♦ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

♦ amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat)

Terény, 2017.04.06.

Benedek Hajnal
megbízott óvodavezető

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Katonai toborzás

Hadkieg.jpg - Fényképek

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

 Terény Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2017. április 3. (hétfő) 16 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

Terényi Kirendeltsége   Terény, Arany J. út 46.

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsina Erika – aljegyző

3. Anyakönyvi rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsina Erika – aljegyző

4.  Tájékoztató az energiamegtakarítási terv készítési kötelezettségről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

5. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítési kötelezettségről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

6. Falunap előkészítése
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

7. Díszpolgári cím adományozása
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

8. Beszerzési szabályzat felülvizsgálata
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

9. Pályázatokról tájékoztatás
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 10. Orvosi Ügyeleti Ellátás felülvizsgálata
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

11. Beszámolók
A) Balassagyarmati Katasztrófavédelemi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
B) Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 

Terény, 2017. március 27.

Brozsó Andrásné sk.
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodavezetői állás – pályázat

Terény Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján
pályázatot hirdet
Terényi Kistenyér Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szlovák óvodapedagógusi szakképzettség ,
 • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– nyilatkozatok: a vagyonnyilakozat- tételi eljárás lefolytatásáról, a véleményezők részére a pályázata tartalmának megismeréséről, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, nyilvános vagy zárt ülés tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2696 Terény, Arany János út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
– Személyesen: Mucsina Erika aljegyző, Nógrád megye, 2696 Terény, Arany J. út 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Nemzeti Köznevelési törvény és a Korm. rendeletben biztosított vélemény-nyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után intézményvezetői megbízásról Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS https://kozigallas.gov.hu/
Az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. február 28.
Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brozsó Andrásné, polgármester nyújt, a 06-35/548-000 -os telefonszámon.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Pályázat

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
Terényi Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A részletes tájékoztatás ide kattintva érhető el: Részletes_Pályázati_kiírás

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk az

Adventi gyertyagyújtásra

vasárnaponként

(2016. nov. 27., dec. 04., 11., 18.)

17:00 órától

a Tájháznál felállított Betlehemhez

ADVENT: VÁRAKOZÁS

karacsony

 

Béke, hit, remény és szeretet,

Legyen velünk mindig emberek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Terény Község Önkormányzata

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás – Terény Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Terény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
16 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Brozsó Andrásné polgármester
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Brozsó Andrásné sk.
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás -Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
15 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Oczot Pálné SzNÖ elnök
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Oczot Pálné sk.
SzNÖ elnöke

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Szüreti mulatság

 

 

Szüreti mulatság

Terényben

2016. szeptember 24-én

(szombaton)

Felvonulás: 14.30 órától

Pénteken du. 4-kor, aki él és mozog díszíteni induljon, hogy a Kultúr szüreti díszbe boruljon!

Gyülekezés: 14.00 órától (du. 2 órától) Művelődési Háznál (ide várjuk a süteményt a lányoktól-asszonyoktól, üdítőt a fiúktól)

 • Felvonulás kezdete, vége: szeptember 24. (szombat) 14.30 – 16.00 óráig
 • Útvonala: Terény, Arany János út – Kossuth út – Bercsényi út – Szabadság út Jó idő esetén: – József A. u. – Szent-Györgyi A. út – Arany János út (Művelődési Háztól a fent felsorolt útvonalon – a Művelődési Házig)
 • Mulatság, bál: 16.30 – 02.00 óráig Művelődési Házban

                           Zenél: Pálok Attila

 

Az esti bál batyus bál!!

 „Hogyha jöttök lesztek, amit hoztok, esztek.”

Innivalót mindenki biztosítson MAGÁNAK (meg esetleg másnak).

Kocsma nincs, ó mi kincs, de még a falu közepében sincs!!

Szüreti Plakát 2016

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

XXXIII. Nemzetiségi Nap Terény

XXXIII.
Nemzetiségi Nap Terény
Národnostný Deň Terany

2016. június 25. szombat

1976- 2016

40 év
a nemzetiségek szolgálatában
„40 rokov v službách národnostných menšín

 

Program a Szabadtéri Színpadnál (Mikszáth út):

14.00 – 02.00

 • Ökumenikus Istentisztelet és mise / Ekumenická omša a bohoslužba
 • Ünnepi köszöntő /Slávnostné otvorenie Národnostného dňa
 • Jubileumi Gála – hagyományőrző csoportok műsora
 • Díszpolgári cím átadása / Odovzdanie titulu: „Čestný občan obce“
 • Szórakoztató műsor/Zábavný program
 • Szabadtéri bál/ Ples v priestoroch amfiteátra

Kísérőprogram/Sprievodný program:

 • Berényiné Lami Mónika: „A galgamenti parasztság élete” üvegfestés kiállítás
 • Gyermekjátékok, trambulin, arcfestés, vásár

Résztvevő csoportok és fellépők / Zúčastňujúce sa skupiny a ďalší účinkujúci:

Labdarózsa Hagyományőrző Csoport–Apátújfalu / Opatovská Nová Ves
Terany szlovák testvérközség hagyományőrző csoportja
Folklórna skupina Dudváh-Križovany n.D. / Folklór csoport
Hajnalcsillag Hagyományőrző Együttes – Acsa / Jača
Vadgalamb és Vadgerlice Gyermek Néptáncegyüttesek – Szendehely
Német Hagyományőrző Asszonykórus – Szendehely / Sende
Nógrád Táncegyüttes Kamaracsoportja – Salgótarján
Dűvő zenekar – Salgótarján
Kalácska Népdalkör – Terény / Spevácka skupina – Terany
Terényi Kistenyér Óvoda / Teranská materská škola Dlaniček
Cserbóka Gyermek Néptánccsoport / Detská skupina ľudového tanca –
Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola Terényi Tagiskolája/základná škola
Szanda Singers
Hajnalmuzsika Produkció-zenés szórakoztató műsor
Kiss Mihály senior latin versenytáncos bajnok

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A plakát pdf formátumban innen letölthető

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment